Ekomuzeum Vrbovce nabízí inspiraci a zažít hospodaření, řemesla a přírodní stavitelství

"Ukázky hospodaření, vyzkoušení řemesel a noc v muzeu, každý v jiném pokoji. Použijte náš stroj času a zažijte na vlastní kůži život v různé době " (Petr Skořepa)

Dobrý den,
Víte, že již i v ČR a SR je slušná řádka krásných, zajímavých staveb, zahrad, ekovesnic a jiných projektů? Chtěli byste je vidět alespoň na fotkách pro inspiraci nebo je dokonce navštívit? Zajímají vás zkušenosti, aby jste se například poučili z chyb a vylepšili váš dům? Nebo si rádi naplánujete výlet, popovídáte si osobně, vyměníte zkušenosti a uvidíte na vlastní oči, jak to funguje v praxi? Nebo už sami takový dům/zahradu/jiný projekt máte a rádi se pochlubíte?

Petr Skořepa


>> ŽIVÉ EKOMUZEUM ŘEMESEL A BAZAR <<

Recyklace a hospodaření

Část vystavených a popsaných exponátů bude zároveň možné přímo vyzkoušet, používat v praxi ve veřejných dílnách. Umělecká recyklace starého nábytku a vybavení na umělecká díla.

Bazar

Tak aby mohl kdokoli přijet se učit řemesla tím, že si sám vyrobí nebo opraví pod odborným dohledem nějaké své vlastní vybavení, stůl, postel, kuchyň. Které si může odvést nebo ponechat a nabízet.

>> Propojeno s ŽIVOU ŠKOLOU <<

Prezentace >>> škola přírodního stavitelství a co jsme spoločne dokázali
Prezentace >>> co je nového ve vzdělávání a urbanismu

Živá škola

Budování školícího střediska Vrbovce – Šance (Javorník)

Co je Živá škola?

Živá škola je místo pro setkávání a vzájemné vzdělávání dětí a dospělých z místního regionu, okolních regionů a z různých zemí Evropy. Založením Živé školy s Ekomuzeem nabízíme spolupráci školám a studentům z jiných škol, spolkům, firmám a inspiraci a prostor pro malé rodiné hospodařící jednotky.

Jak pracuje Živá škola?

Živá škola spojuje výše uvedené skupiny a vede je ke vzájemnému, neformálnímu sebevzdělávání. Živá škola je pokračováním projektů slovenského sdružení Ekoosada Vrbovce. Ta se nachází 9 km od Živé školy a je vlastně širší součástí společného areálu. Živá škola a Ekoosada úzce spolupracují až tak, že jsou personálně úzce propojené. Ekoosada je několikanásobným úspěšným žadatelem v rámci projektu Erasmus – Mládež v akci. Během těchto projektů se v Ekoosadě setkávali lidé z různých zemí Evropy, kteří se zde seznamovali jak s místními tradicemi (uváděli jsme si je výše v popisu místního regionu), tak s přírodním stavitelstvím, udržitelným hospodařením, šetrnou výrobou energie, tedy oblastmi, které jsou důležité pro naši budoucnost, myšleno budoucnost celého lidstva.

Živá škola částečně ideově navazuje na činnost Křesťanského institutu pro životní prostředí PaV, z.s.. Od tohoto spolku jsme převzali budovu, ta je nyní hlavním sídlem Živé školy. Křesťanský institut pro životní prostředí pod vedením Romana Jurigy zahájil v těchto prostorách ekologickou osvětu propojenou s křesťanskými tradicemi. Bohužel pan Juriga zemřel a ostatní členové Křesťanského institutu pro životní prostředí nemohou v jeho odkazu pokračovat. Jelikož se s aktivitami, vizemi a cíli ztotožňujeme, část školy se bude věnovat ekologickému získávání energie.

Živá škola je neformální, mimoškolní vzdělávací institucí. Nerozlišuje mezi žáky a pedagogy, ale za pomoci moderních pedagogických metod učí žáky (studenty) učit se od sebe navzájem. Studenti sami vytváří studijní zájmové kroužky a vzájemně si předávají své zkušenosti a znalosti, ale také se vzájemně seznamují se svými rodnými jazyky. Živá škola se hlásí k pedagogickému odkazu Jana Ámose Komenského (škola hrou, brána jazyků otevřena), a zejména pak k dílu a metodám doktorky Marie Montessori. Inspiraci dále čerpá od Freinetovské školy, Začít spolu a jiných úspěšných alternativních škol. Živá škola propojuje tradiční a moderní postupy a technologie, vybírá to nejlepší, vylepšuje a rozšiřuje tyto metody.


Živá škola zajišťuje vzdělání převážně v těchto oblastech:

Jazykové vzdělávání – důraz na výuku druhého cizího jazyka (předpokládá se, že prvním cizím jazykem je pro většinu studentů angličtina)

Kulturní dědictví – studenti z různých evropských národů seznamují ostatní se svou kulturou, zvyky a gastronomií

Přírodní dědictví – studenti se seznamují zejména s místní bělokarpatskou přírodou a způsobem její ochrany a porovnávají s přírodním prostředím ve svých zemích, ve svých domovech. Vzájemně si tak vyměňují zkušenosti v oblasti ochrany přírody a krajiny

Řemeslo a řemeslná tradice z pohledu dneška – studenti se seznamují s místními řemeslnými tradicemi, porovnávají a seznamují ostatní s úrovní řemesel ve svých zemích, zaměřují se nejen na uchování řemeslné tradice, ale i na možnost využití řemesel v budoucnosti, využití moderních materiálů a nových technologií.

Jazykové vzdělávání

Živá škola klade důraz na výuku druhého cizího jazyka. Studenti z různých zemí se setkávají tak, aby se vzájemně mohli učit cizí jazyk od rodilých mluvčích a to zejména volnou, nevázanou formou během každodenních činností jako je příprava jídla, stolování, cvičení, během práce i během zájmové činnosti. Studenti spolu komunikují, neboť spolu tvoří nějaké dílo, například pomáhají při stavbě přírodního domu, natáčí vlastní film nebo připravují společné jídlo..

Lingua franca dnešního globalizovaného světa je angličtina. Její znalost je téměř samozřejmostí. K opravdovému poznání různých kultur (nejen) evropských národů však znalost angličtiny zdaleka nepostačuje. Posláním Živé školy je posilovat znalost Evropanek a Evropanů o kulturách a jazycích svých spoluobčanů z ostatních členských zemí. Živá škola klade nemalý důraz i na kulturní sbližování Čechů a Slováků, jejichž jazyky jsou vzájemně srozumitelné, avšak už o něco méně, než tomu bylo za společného státu.

Kulturní dědictví

Živá škola umožňuje poznat kultury celé řady dalších evropských národů. Přičemž vzájemné poznávání kultur probíhá volnou, nenásilnou formou tím, že se studenti věnují aktivitám, které jsou nositeli kultury, jako jsou písně, tance a národní kuchyně. Poznávání kultur úzce souvisí s výukou jazyka, neboť jazyk je významným nositelem kultury.

Přírodní dědictví

Budoucnost nejen Evropy, ale celého lidstva je závislá na tom, jak zvládneme řešit aktuální ekologické problémy. Proto Živá škola jako jeden ze svých hlavních cílů seznamuje studenty s bohatstvím místní přírody. Toto uvědomění je pak nesmírně důležité pro hledání nových cest, jak získávat energii z obnovitelných zdrojů, jak nakládat s odpady, jak minimalizovat produkci odpadů, jak stavět šetrné a přitom pohodlné domy apod..

Živá škola učí, že přírodní a kulturní dědictví jsou na sobě vzájemně závislé. Zejména v Evropě prakticky neexistuje člověkem nedotčená příroda. Bílé Karpaty jsou příkladem, kdy působením člověka vznikl a udržel se jedinečný ekosystém karpatských luk. Ten je v dnešní době ohrožen i tím, jak se mění způsob hospodaření. Tradiční kosení a spásání je nahrazováno mechanizovaným hospodařením. Poznáním kulturních zvyků našich předků, jejich života a každodenních činností, včetně toho jak obhospodařovali louky, jakým způsobem si obstarávali dřevo, kde a jak si obstarávali hlínu a kámen na stavbu obydlí, jakým způsobem chovali dobytek - ať ta, či ona činnost měla v tom či onom případě buď pozitivní, či negativní dopad, je klíčem k tomu, abychom pochopili celý přírodní ekosystém a dokázali ho udržovat a chránit.

Řemeslo a řemeslná tradice z pohledu dneška

Živá škola působí v místě, kde se doposud zachovala různá tradiční řemesla. Doposud je zde řada domů postavených z čistě přírodních materiálů, především nepálených hliněných cihel. Živá škola hledá v této starověké symbióze ponaučení, které nás může vést i do budoucna. Učíme se starým řemeslům jednak proto, abychom je uchovaly pro budoucí věky, jednak proto, abychom využili těchto znalostí a třeba je propojily i s moderními materiály a moderními nástroji.

Příkladem budiž třeba stavba domu z hlíny a ze slaměných balíků. Sláma je materiál starý a provázela člověka po věky, nejen zde na Kopanicích a Horňácku, ale všude, kde se pěstovalo obilí. Využívala se jako pokrývka střech (došky) a nebo jako pojivo do hliněných cihel (kotovice). Slaměný, lisovaný balík je vynálezem 20. století. Spojením starého a nového vzniká šetrný a přitom moderní způsob bydlení, který splňuje nároky jak na energetickou úspornost stavby, tak na zdravotní nezávadnost materiálů. Přitom taková stavba, nepočítáme-li práci, kterou lze obstarat svépomocně, vychází příznivě i cenově.

Každý tvoj dar nás posunie o krok vpred - aj ty rozhoduješ o úspechu Ekomúzeum Vrbovce. Ďakujeme.

>> Budování zázemí pro činnost Živé školy <<

Budování zázemí pro činnost Živé školy

Jak bylo řečeno výše, Živá škola je pokračováním aktivit Ekoosady a navazuje volně na záměry Křesťanského institutu pro životní prostředí. Oba tyto subjekty však působily se značným úsilím ne ve zcela vyhovujicích podmínkách. Ačkoliv Ekoosada pod vedením Petra Skořepy dokázala vybudovat na zelené louce jedinečné centrum, souhrn staveb z přírodních materiálů, které umožňují Ekoosadě rozvíjet své aktivity, naráží nyní zejména na kapacitní omezení.

Pokud chce Živá škola kvalitativně poskočit v nabídce svých aktivit, zapojit více studentů z více zemí a provázat svou činnost na místní region a okolní regiony, potřebuje vybudovat zázemí pro své stěžejní činnosti.


1. multimediální jazyková učebna a venkovní amfiteátr pro kulturní představení
2. přípravna jídla, kuchyň, letní kuchyň, hliněná pec a prostory pro zpracování přírodních produktů, ovoce, zeleniny, mléka, sušárnu bylin a ovoce.
3. dílny pro rukodělná řemesla
4. ukázky moderních ekologických řešení jako Trombeho stěna


Jazyková učebna

Bude sloužit pro výuku jazyků. Její prostory budou připomínat čajovnu, součástí bude mezinárodní knihovna. Prostory budou využívány jak aktivně, bude zde probíhat společná výuka, třeba jako ve školní třídě, nebo i hraním společenských her, tak pasivně, mimo výuku, kdy bude sloužit jako místo pro individuální studium, čtení knih, poslech zvukových děl apod. Jazyková učebna bude vybavena jako multimediální učebna, bude zde možné nejen sledovat jazykově-vzdělávací audiovizuální díla, ale také je tvořit. Studenti si budou sami vytvářet videa s prvky recese, které si přeloží do svých rodných jazyků a odvezou do svých krajů, kde očekáváme jejich šíření a využívání dalšími zájemci.

Amfiteátr

Amfiteátr je umístěn v prostorách tábora, uprostřed původních bukových lesů. Doplňuje jazykovou učebnu, umožňuje přenést výuku při pěkném počasí do lůna přírody. Zároveň je zde možné provozovat kulturní představení. Amfiteátr byl vybudován v 80. letech minulého století a nyní je potřeba provést jeho rekonstrukci.

Zařízení pro zpracování potravin

Živá škola učí různým způsobům zpracování zemědělských produktů. Učíme tradičnímu zpracování mléka na sýry, kyšku, jogurt, kefír a další výrobky. Učíme jak sušit byliny, bohatství zdejších luk, a také jak sušit nebo moštovat místní ovoce. Učíme také vaření, každodenní přípravu pokrmů a to z různých pohledů, tradiční lidová kuchyně, moderní zdravá strava, kuchyně různých evropských národů.

Za tímto účelem je potřeba vybudovat patřičné zázemí. Jeho základní částí je kuchyň prostor, kde si studenti sami připravují jídlo.

Kuchyň je rozdělena na větší, klasickou pro starší děti a dospělé a na menší, kde mohou pomáhat bezpečně i menší děti. Zapojení dětí do běžné přípravy jídla je důležitou součástí jejich výchovy. Z dětí se nestanou pasivní konzumenti nadnárodních fast-foodů. Během přípravy jídla se studenti seznamují se svou kulturou a rozvíjejí volně své jazykové znalosti. Studenti z cizích zemí učí přípravu svých národních pokrmů ostatní. Gastronomii vnímáme jako nedílnou součást národní kultury, ačkoliv se toto často zanedbává. Vyznáváme a učíme názoru, že “tím co jíš, ovlivňuješ i své životní prostředí”. Stravovací návyky různých národů měly a stále mají vliv například na druh pěstovaných plodin, míru a způsob obhospodařování zemědělské půdy, intenzitu rybolovu apod. Na kuchyň, umístěnou ve školní budově, bude napojena venkovní letní kuchyně. Zde postupně se studenty vybudujeme různé pece na dřevo, pec na vaření a chlebovou pec, kde bude možné naučit se tradiční přípravě chleba.

Součástí tohoto potravinového celku bude i ukázka pěstování vybraných plodin. Tradiční součástí lidového domu bývala “zelná zahrada”, záhonek se základními bylinkami. Učíme, že širší součástí moderní kuchyně má být místo pro samozásobení čerstvými plodinami, bylinami a zeleninou. Jak k tomuto účelu využít i malý prostor, ukážeme v přistavěném skleníku. Na jedné straně budovy vznikne ukázka vertikálních venkovních i vnitřních zahrad, spojených s chovem ryb, tzv. Aquaponie.

Pro sezonní zpracování zemědělských produktů bude Živá škola vybavena solární sušičkou, moštárnou atd..

Sušárny ovoce a bylin budeme budovat svépomocně. Postavíme tradiční bělokarpatskou sušírnu ovoce, jaká bývala součástí každého stavení. Kromě toho postavíme i modernizované, malé, jednoduché sušárny využívající proudění vzduchu ohřívaného sluncem přes sklo, tzv. teplovzdušný kolektor.

Dílny - učebny

Řemeslné učebny

Dílny budou částečně přímo v ekocentru a částečně na táborové základně. Budou sloužit především pro řemeslné zpracování dřeva, opracování kulatiny z místních zdrojů, přípravu hliněných omítek a materiálu na stavbu slaměných domů.
Kolem ekocentra vznikne se studenty jako řemeslná dílna ukázka různých ekologických zateplovacích systémů, též samotný interiér bude sloužit jako dílna na různé dekorativní hliněné omítky. Škola si klade jako jeden z hlavních cílů připravit studenty přímo v praxi na provozování řemesla, případně rekvalifikovat nezaměstnané a pomáhat jim rozjet vlastní řemeslo a podnikání, včetně vytvoření internetového profilu v mapě Oázy Života s ukázkami vlastních prací.

Technické učebny

Pracovní zájmové, technicky zaměřené skupiny tvoří experimentální dílny pod dohledem odborníků. Studenti zde budou mít možnost tvořit a testovat v praxi například využití separované odpadní šedivé vody na záhony, skladování dešťové vody, solární systémy na ohřev TUV, výrobu elektřiny nebo větrání. Budou zde jako ukázky různé druhy ekologického vytápění a získávání energie ve spolupráci s vysokými školami a odbornými firmami. Výsledky experimentů a měření budou publikovány a šířeny ve výukových videích.

Další učebny

Jsou pohybové (tělocvičny), učebna astrofyziky, aplikované fyziky a astrologie, rukodělné dílny na zpracování ovčí vlny, tkalcovský stav, šití, košíkářství, okrasné a užitkové zahradnictví, audiovizuální tvorba a výtvarné ateliéry.

Trvalá udržitelnost a rozvoj projektu, praktické uplatnění

Ekocentrum jako Ekomuzeum, Ekoosada i táborová základna jsou standardně napojeny na dostupné sítě, ale jsou schopné fungovat jen s o něco menším komfortem i v případě výpadku sítí. Například moderní kompostovací a separační záchody, zadržování dešťové užitkové vody, hospodaření s odpadní šedivou a černou vodou, solární získávání energie, teplo z biomasy, fyzikální větrání a chlazení apod.. Těmito jednoduchými úpravami ukazují možnosti využívání efektivního spojení tradičních a moderních postupů a technologií. Projekt si klade za cíl v praxi předvést, možnost přijet zažít a vyzkoušet různé šetrné technologie, které lze aplikovat jak na vesnici, tak ve městě.

Dáváme prostor a prostředky studentům a tím podporujeme výskum a vývoj ekologických projektů v praxi. Jako Aquaponia - Chov ryb spojených s pěstováním bio zeleniny. Biomilíř – malá bioplynka, vytápění kompostem, solární elektro vozítko, solární sušičky a větrání, stavba pece, mobilní biodům, permakultura, vyrábění elektřiny z tepla kamen... a toto vše je možné vidět a zažít i na našich táborech a letních školách.

Chceme obyvatelům okolních obcí nabídnout prostor k setkávání při aktivitách vedoucí k přirozenému rozvoji zdraví těla i ducha. Ranní i večerní zájmové vzdělávací kroužky pro děti i dospělé. A dále tento příběh píši samotní účastníci, lidé a další zapojené spolky, školy a firmy...

Každý tvoj dar nás posunie o krok vpred - aj ty rozhoduješ o úspechu Ekomúzeum Vrbovce. Ďakujeme.

>> O Ekomuzeu <<